5651 Kanunu Nedir? (Madde 1)

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında T.C.’nin çıkarmış olduğu kanundur.

5651 Kanunu’nun Amacı Nedir? (Madde 1)

T.C. tarafından ülke içerisindeki internet erişiminin kontrol altına alınması bu yasanın temel amacıdır. Bu doğrultuda;

 1. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bilişim suçlarının (Örneğin şifrelerin veya kimlik bilgilerinin çalınması gibi) önlenmesi,
 2. Suç unsuru içeren herhangi bir olay sonrasında suçlu ve sorumluların tespit edilmesi,
 3. Kullanıcıların internet ortamı içerisinde aldatılmalarının önüne geçilmesi,
 4. Yasal içerikli olamayan kötü amaçlı içeriklerden korunmanın sağlanması

Gerçekleştirilmek istenmektedir.

Kanun Kimleri Kapsamaktadır? (Madde 2)

Oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, kafeler, internet kafeler, okullar, fabrikalar gibi interneti kablolu ya da kablosuz olarak hizmete sunan yani internet toplu kullanım sağlayıcılarının tamamı ile internet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayanları kapsamaktadır.

Yükümlülükleri Nelerdir? (Madde 3, Madde 4, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 8)

Erişim sağlayıcıları;
 1. Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini
 2. Kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini
 3. Bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresini gösteren bilgileri
Elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle ve;
 1. Sistemlerine kaydettikleri bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte günlük olarak bir yıl süre ile saklamakla
Yükümlüdür.

NOT: MAC adresi, bir bilgisayarın Ethernet kartına üretici tarafından kodlanmış benzeri olmayan adres bilgisidir.
NOT: Zaman damgası; elektronik ortamdaki doküman ve sözleşme gibi elektronik veri içeriklerinin, belirli bir zamandan önce var olduğunun kanıtlanması amacıyla kullanılmaktadır. Öncelikli olarak verilerin orjinallerine ulaşılabilmesi ve değiştirilmesini önlemeyi hedef almaktadır.

Yaptırımları Nelerdir? (Madde 3, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 8)

Madde 3:
 1. İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından 2000 Türk Lirası’ndan 10.000 Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilir.

Madde 5:
 1. Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Ancak yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kaymak kaydıyla, bu Kanun’un 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Madde 6:
 1. Erişim sağlayıcı;
  • Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,
  • Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,
  • Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kurum’a, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak Kurum’a teslim etmekle, yükümlüdür.
 2. Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
  Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından 10.000 Türk Lirası’ndan 50. 000 Yeni Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilir.
  1. Madde 7:
   1. Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, Mahallî Mülkî Amir’den izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde Mahallî Mülkî Amir tarafından Kurum’a bildirilir. Bunların denetimi Mahallî Mülkî Amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usuller, yönetmelikle düzenlenir.
   2. Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

   Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye Mahallî Mülkî Amir tarafından 3000 Türk Lirası’ndan 15.000 Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilir.

   Madde 8:

   İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir.

   1. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
    1. İntihara yönlendirme (Madde 8)
    2. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103, Birinci Fıkra)
    3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (Madde 190)
    4. Sağlık için tehlikeli madde temini (Madde 194)
    5. Müstehcenlik (Madde 226)
    6. Fuhuş (Madde 227)
    7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (Madde 228)
   2. 25.07.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlar

   İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, 10.000 Türk Lirası’ndan 100.000 Lirası’na kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.